Általános rendelkezések

A LANDY-CAR Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1108 Budapest, Ökrös u. 5.; cégjegyzékszám: 01-09-714249; adószám: 13006006-2-42) , mint Adatkezelő az általa üzemeltetett http://www.landycar.hu weboldal és az ott meghatározott egyéb címeken elérhető weboldalak ( a továbbiakban: „weboldal”) által nyújtott szolgáltatásaihoz kapcsolódóan a felhasználó természetes személy, illetve céget képviselő természetes személy („ügyfél”) valamennyi adatkezelése során a jelen Adatvédelmi és Adatkezelési Szabályzat és Tájékoztató ( AVAKASZT) alapján jár el. Az Ügyfél a weboldalra történő belépéssel és a weboldal használatával magára nézve kötelezőnek fogadja el a jelen AVAKASZT rendelkezéseit.


A szabályzat célja

Az AVAKASZT célja, hogy meghatározza az Adatkezelő által kezelt személyes adatok körét, az adatkezelés módját, valamint biztosítása az adatvédelem és adatkezelés alkotmányos elveinek, az adatbiztonság követelményeinek érvényesülését annak érdekében, hogy a felhasználó természetes személyek magánszférájának a tiszteletben tartása megvalósuljon az érintettek személyes adatainak gépi feldolgozása, illetőleg kezelése során.

 1. értelmező rendelkezések

  1.1. Adatkezelő: az a természetes vagy jog személy,illetve jogi személyiséggel nem
  rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adat
  kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált
  eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az
  adatfeldolgozóval végrehajtatja.

  1.2. Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely
  művelet vagy a műveletek összege, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése,
  rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése,
  továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása,
  zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat további felhasználásának ,
  megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy
  azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta,
  íriszkép) rögzítése.

  1.3. Személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett
  neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális,
  gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret – valamint az
  adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés.

  1.4. Hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adat- teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő kezeléséhez.

  1.5. Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok
  elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és
  eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az
  adaton végzik.

  1.6. Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel
  nem rendelkező szervezet, aki vagy amely szerződés alapján – beleértve a
  jogszabály rendelkezése alapján kötött szerződést is – adatok feldolgozását végzi.

  1.7. Érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy –
  közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy.

 2. Az adatkezelő megnevezése
  Szervezet neve:
  LANDY-CAR Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
  Székhely: 1108 Budapest, Ökrös u. 5.
  Cégjegyzékszám: 01-09-714249
  Adószám: 13006006-2-42
  E-mail: landykft@t-online.hu
  Adatkezelési nyilvántartási szám: –

  A Hatóság nem vezet nyilvántartást továbbá abban az esetben, ha webáruház
  üzemeltetése kapcsán az adatkezelés pusztán a termék megvásárlásához szorosan kapcsolódva jelenik meg (például számlázás, kézbesítés, szállítás, elektronikus fizetés, számlák könyvelésre továbbítása), vagy ha csupán adatfeldolgozó részére továbbítják az adatokat

  A Hatóság nem vezet nyilvántartást továbbá abban az esetben, ha webáruház
  üzemeltetése kapcsán az adatkezelés pusztán a termék megvásárlásához szorosan kapcsolódva jelenik meg (például számlázás, kézbesítés, szállítás, elektronikus fizetés, számlák könyvelésre továbbítása), vagy ha csupán adatfeldolgozó részére továbbítják az adatokat

 3. Az adatok megismerésére jogosult természetes és jogi személyek, az adatfeldolgozó: Az adatokat a LANDY-CAR Kft. vezetősége, illetve a vezetőség által külön erre felhatalmazott személyek jogosultak megismerni Adatkezelő az adatokat nem teszi közzé, harmadik személyek számára nem adják ki.

 4. A kezelt személyek adatok köre

  A jelen AVAKASZT kizárólag a természetes személyek adatainak a kezelésére terjed
  ki, tekintettel arra, hogy személyes adatok kizárólag természetes személyek
  vonatkozásában értelmezhetők. A weboldal bármely internet felhasználó által regisztráció nélkül hozzáférhető tartalmakat is biztosít. Bizonyos tartalmi szolgáltatási és hírlevél funkciója azonban csak regisztrált felhasználók számára hozzáférhető.

  4.1. A regisztráció során az Ügyfélnek kötelezően meg kell adnia a következő
  személyes adatokat:
  -Ügyfél neve
  -E-mail címe
  -Telefonszám

  4.2. A landykft@t-online.hu (továbbiakban: Weboldal) adatbázisa az Ügyfél adatait a
  regisztrációval nyújtott ingyenes szolgáltatások teljesítése érdekében tárolja
  azokat az adatkezelő továbbadni sem reklámfelhasználás, sem egyéb célra – az
  Ügyfél kifejezett hozzájárulása hiányában – nem jogosult.
  4.3. A weboldalon tett látogatások során egy vagy több cookie-t – apró
  információcsomagot, amelyet a szerver küld a böngészőnek, majd a böngésző
  visszaküld a szervernek minden, a szerver felé irányított kérés alkalmával –
  küldünk az Ügyfél számítógépére, amely(ek9 révén annak böngészője egyedileg
  azonosítható lesz. Ezek a cookie-k kizárólag a felhasználói élmény javítása, a
  belépési folyamat automatizálása, valamint reklámtevékenységünk
  hatékonyságának mérése érdekében működnek.

  4.4. Az Ügyfél személyes adatainak kezelése során a Szolgáltató betartja az
  információs önrendelkezési jogról szóló 2011. évi CXII. törvény előírásait.

  4.5. Az Ügyfél mindenkor jogosult az adatkezelést letiltani.

 5. Az adatkezelés jogalapja, módja és célja

  5.1. Az adatkezelés jogalapja az Ügyfél önkéntes hozzájárulása. A hozzájárulást az
  Ügyfél a fentiekben megjelölt adatok kezelése tekintetében jelen adatvédelmi
  szabályzat előzetes megismerését követően történő kifejezett elfogadásával, illetőleg a weboldal használatával, a regisztrációval, a kérdéses adatok önkéntes megadásával adja meg.

  5.2. Az adatkezelés célja, weboldalon történő vásárlás, valamint egyéb üzleti kapcsolati létesítése.

  5.3. A regisztráció során megadott elektronikus levélcímek (e-mail címek) adatkezelő általi felhasználásának módja a következő: az e-mail címek kezelése az ügyfél azonosítását, a szolgáltatások igénybevétele során a kapcsolattartási célokat, illetőleg az ügyfél részére hírlevél megküldésére szolgál. Adatkezelő az általa nyújtott szolgáltatásokra vonatkozó tájékoztatást elektronikus formában, e- mailben juttatja el ügyfél részére. Adatkezelő az ügyfél kifejezett hozzájárulásával küld a regisztráció során megadott e-mail címre a weboldal tartalmaival és gyakorlások szerevezésével kapcsolatos információkat tartalmazó hírleveleket. Adatkezelő kizárólag azon ügyfelei számára küld hírleveleket, akik az erre szolgáló menüpontban ehhez kifejezett hozzájárulásukat adják.

  5.4. Az Ügyfél a hírlevél szolgálatáról bármikor, ingyenesen és indoklás nélkül leiratkozhat. A leiratkozás történhet egyetlen lépében,a hírlevélben található linkre kattintással., illetve leiratkozhat az Adatkezelőnek küldött e-mail formájában is, Ebben az esetben Adatkezelő haladéktalanul törli a nyilvántartásból az Ügyfél adatait.

  5.5. Az Ügyfél által megadott telefonszám adatkezelő általi felhasználási célja a következő: a folyamat során kapcsolattartási célokat szolgál.

  5.6. Az Ügyfél adatait kizárólag számítástechnikai eszközökkel végrehajtott adatfeldolgozással kezeljük. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatok célja statisztika-készítés, az informatikai rendszer technikai fejlesztése, a felhasználók jogainak védelme. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatok (naplóállományok, logfile-ok) az alábbiak. az ügyfél számítógépének dinamikus IP címe, az ügyfél számítógépének beállításaitól függően az ügyfél által használt számítógép operációs rendszerének és böngészőjének típusa, az ügyfélnek a Weboldallal kapcsolatos aktivitása. Ezen adatok felhasználása egyrészről technikai célokat szolgál . A fenti adatok az ügyfél azonosítására nem alkalmasak, és ezeket a Szolgáltató egyéb személyes adatokkal nem kapcsolja össze.

  5.7. A weboldal független látogatottsági és egyéb webanalitikai adatok kinyerése érdekében az Adatkezelő igénybe veszi a Google Analytics szoftvert, ezért nem ezen adatok vonatkozásában a Google Inc. Adatvédelmi irányelve https://google.com/it/h_ALL/policies/privacy oldalon érhető el. A weboldal felhasználója tudomásul veszi, hogy adatainak a Goole Inc általi feldolgozásához a weboldal használatával hozzájárul.

  5.8. Az adatkezelő a megadott személyek adatokat az e pontokban írt céloktól eltérő célokra nem használhatja fel. Személyes adatok harmadik személynek vagy hatóságok számára történő kiadása – hacsak törvény ettől eltérően nem rendelkezik kötelező erővel – a felhasználó előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges kizárólag.

  5.9. Adatkezelő a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelősségéért kizárólag az azt megadott személy felel. Bármely Ügyfél e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. E felelősségvállalásra tekintettel egy megadott e-mail címen történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség azt felhasználót terheli, aki az e-mail címet regisztrálta.

 6. Az adatkezelés időtartama

  6.1. A regisztráció során kötelezően megadott adatok kezelése a regisztrációval
  kezdődik és annak törléséig tart. Nem kötelező adatok esetén az adatkezelés az
  adat megadásának időpontjától a kérdéses adat törléséig tart.

  6.2. Fenti rendelkezések nem érintik a jogszabályban ( pl. számviteli jogszabályokban) meghatározott megőrzési kötelezettségek teljesítését.

 7. Az adatok megismerni jogosult személyek köre

  7.1. Az adatokat elsődlegesen Adatkezelő, illetve Adatkezelő belső munkatársai
  jogosultak megismerni, azonban azokat nem teszik közzé, harmadik személyek
  részére nem adják át.

  7.2. Az alapul fekvő informatikai rendszer üzemeltetése, a megrendelések teljesítése, az elszámolás rendezése körében Adatkezelő adatfeldolgozót (pl.
  rendszerüzemeltető, könyvelő) vehet igénybe. Adatkezelő az ilyen külső szereplő
  adatkezelési gyakorlatáért nem felelős.

  7.3. A fentieken túl az Ügyfélre vonatkozó személyes adatok továbbítására kizárólag törvényben kötelezően meghatározott esetben, illetve az Ügyfél hozzájárulása
  alapján kerülhet sor.

 8. Az ügyfél jogai

  8.1. Az ügyfél bármikor jogosult tájékoztatást kérni az Adatkezelő által kezelt, rá
  vonatkozó személyes adatokról, továbbá bármikor módosíthatja azokat. Ügyfél jogosult továbbá adatai törlésének kérésére az e pontban megadott elérhetőségek útján.

  8.2. Az Adatkezelő az Ügyfél kérésére tájékoztatást ad a rá vonatkozó, általa kezelt adatokról, az adatkezelés céljából, jogalapról, időtartamáról, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg adatait. Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül írásban adja meg a kért tájékoztatást.

  8.3. Az Ügyfél bármely, az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, illetve észrevétellel az Adatkezelő munkatársához fordulhat a fenti elérhetőségeken keresztül. Levelezési cím: 1108 Budapest, Ökrös u. 5.
  E-mail: landykft@t-online.hu

  8.4. Az ügyfél kérheti adatinak módosítását/törlését melyet 3 munkanapon belül eleget kell tenni.

  8.5. Az ügyfél bíróság előtt érvényesítheti jogait, kérheti továbbá az adatvédelmi biztos segítségét is. Ügyfél jogsértés esetén jogorvoslatért fordulhat:
  -az Adatvédelmi Biztos Hivatalához (1051 Budapest, Nádor utca 22.)
  -A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz

  8.6. Amennyiben az Ügyfél szolgáltatás igénybevételéhez a regisztráció során harmadik fél adatait adta meg, vagy a weboldal használata során bármilyen módon kért okozott, az Adatkezelő jogosult az Ügyféllel szembeni kártérítés érvényesítésére. Az Adatkezelő ilyen esetben minden tőle telhető segítséget megad az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságának megállapítása céljából.

 9. Egyéb rendelkezések

  9.1. Adatkezelő rendszere a felhasználók aktiválásáról adatokat gyűjthet, mely nem
  kapcsolhatóak össze a felhasználók által a regisztrációkor megadott egyéb
  adatokkal, sem más honlapok vagy szolgáltatások igénybevételekor keletkező
  adatokkal.

  9.2. Minden olyan esetben, ha a szolgáltatott adatokat az Adatkezelő az eredeti
  adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről a felhasználót tájékoztatni, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerzi, illetőleg
  biztosít számára, hogy a felhasználást megtiltsa.

  9.3. Az Adatkezelő kötelezi magát, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai intézkedéseket, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg mindet megtesz annak érdekében, hogy megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Kötelezi magán arra is, hogy minden olyan harmadik felet, akiknek az adatokat esetlegesen továbbítja vagy átadja, ugyancsak felhívja ez irányú kötelezettségeinek teljesítésére.

  9.4. Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen Szabályzatot az Ügyfelek előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. A módosítás hatálya lépését követően az Ügyfél az Adatkezelő használatával ráutaló magatartással elfogadja a módosított Szabályzatban foglaltakat.


ADATKEZELŐ NYILATKOZATA

Az Adatkezelő magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen AVAKASZT tartalmát és
kötelezettséget vállal arra, hogy szolgáltatásával kapcsolatos adatkezelése megfelel a jelen AVAKASZT-ban megfogalmazott előírásoknak.